Powrót
Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI – Molecular Worldwide  

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2023
Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Molecular Worldwide sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531, NIP 5260215071 („Molecular”, „my”) wykorzystuje dane osobowe zbierane za pomocą strony internetowej http://press.molecularcreative.pl//  (Strona). W Polityce prywatności opisane zostały, w szczególności rodzaje danych, które pozyskujemy za pośrednictwem Strony, jak również podmioty, którym możemy je udostępniać oraz przysługujące prawa związane z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Opisujemy także, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych.  
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze Strony, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
Kim jesteśmy?  
Molecular jest administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Strony.  
Tym samym, Molecular odpowiedzialne jest za przedstawienie informacji dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, właściwe zabezpieczenie danych osobowych, dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO, jak również za realizację praw przysługujących na podstawie RODO osobom, których dane są przetwarzane. 
Dane, które pozyskujemy, cel ich wykorzystania i podstawa prawna  
W związku z prowadzeniem Strony wykorzystujemy Twoje dane osobowe w opisanych poniżej celach:  
Korzystanie ze Strony  
Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia możliwości korzystania ze Strony. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z Regulaminem dostępnym poniżej oraz pod adresem https://molecularcreative.pl/regulamin/. 
Kontakt z dziennikarzami 
Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy w celu informowania o działalności Molecular w szczególności przekazywania informacji opisujących usługi świadczone przez Molecular lub projekty zrealizowane przez Molecular oraz prowadzenia komunikacji. 
Przetwarzane przez nas w tym celu dane osobowe pochodzą z trzech źródeł: 
z publicznie dostępnych stron internetowych redakcji (adresy poczty elektronicznej dziennikarzy lub redakcji dostępne publicznie); z bazy danych Media Discovery - wyszukiwarki wbudowanej w platformę Prowly i utworzonej przez Prowly z publicznie dostępnych źródeł, takich jak artykuły lub blogi autorstwa danego dziennikarza, udostępnione przez taką osobę materiały video czy też własne strony internetowe dziennikarzy; więcej informacji na temat zasad tworzenia oraz funkcjonowania Media Discovery znajdziesz pod tym adresem: https://prowly.com/pl/polityka-prywatnosci-dla-media-discovery); lub bezpośrednio od osób, które samodzielnie dokonają subskrypcji newslettera Molecular, wyrażając zgodę na jego otrzymywanie. 
W zależności od źródła pozyskania danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnym zakresie, obejmującym najczęściej:  
imię i nazwisko; ogólnie dostępne służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, telefon); aktualnie zajmowane stanowisko; aktualne miejsce pracy (jeśli jest podane do publicznej wiadomości); linki do profili w mediach społecznościowych; liczbę followersów (o ile ta informacja jest to publicznie dostępna); interesujące obszary, na temat których dana osoba się wypowiada; branża, którą się zajmuje; linki do najważniejszych artykułów publikowanych w sieci pod jej nazwiskiem. 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług – w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych ze źródeł publicznie dostępnych (bezpośrednio ze stron internetowych redakcji lub z bazy Media Discovery). Podstawą prawną przetwarzania jest również Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacji, w której dokonałeś subskrypcji naszego newslettera. Twoje dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do momentu wycofania zgody. 
Prowadzenie statystyk, poprawa komfortu korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony 
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące informacje na temat Twojej aktywności na Stronie (kliknięcia na Stronie, odwiedziny na Stronie czy też dane dotyczące korzystania z określonych usług na Stronie), w tym dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 
Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, generowaniu statystyk pomocnych w administrowaniu stroną oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Strony. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok. Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części  
Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania 
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także dane dotyczące korzystania ze Strony, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem. 
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony i udzieleniu odpowiedzi na pytanie. 
Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.  
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń 
W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania ze Strony, innych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 
Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.  
Udostępnianie danych  
Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:  
gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, np. innym spółkom z Grupy Omnicom lub dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu - dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji, w tym narzędzi do analizy ruchu na stronie.  
Z dostawcami usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zawieramy umowy, na mocy których podlegają oni naszym poleceniom.  
Przekazywanie danych  
Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe w obrębie EOG. Będziemy je także przekazywać do innych miejsc, w których działają firmy świadczące usługi na naszą rzecz, np. dostawcy hostingu i systemów informatycznych w USA.  
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do innych spółek z Grupy Omnicom i podmiotów przetwarzających, w tym mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Dopilnujemy, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i aby wdrożone zostały odpowiednie uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa. Zapewniamy, że ze spółkami będącymi częścią naszej grupy Omnicom oraz podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, mającymi siedzibę poza EOG (w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach) zawarte zostały standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dodatkowe informacje na temat przekazywania Twoich danych poza EOG. 
akie prawa Ci przysługują?  
Masz prawo do żądania:  
dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas;  kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy;  sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe;  usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli: wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem  ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.  
Masz również prawo:  
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Molecular, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;  cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji poniżej „Jak się z nami skontaktować?”. 
Odnośniki do innych stron internetowych  
Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.  
Masz również prawo:  
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Molecular, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;  cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji poniżej „Jak się z nami skontaktować?”. 
Odnośniki do innych stron internetowych  
Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.  
Cookies 
Na Stronie wykorzystujemy pliki „cookie” dostarczane przez właściciela platformy Prowly. Dane pozyskiwane za pośrednictwem tych plików w związku z korzystaniem ze Strony przetwarzane są wyłącznie przez Molecular. 
Zwracamy Twoją uwagę, że w przypadku korzystania z platformy Prowly w zakresie szerszym niż Strona, właściciel tej platformy będzie gromadził i przetwarzał Twoje dane osobowe (w tym dane pozyskane za pośrednictwem plików „cookie”) na zasadach określonych w swojej polityce prywatności (dostępnej pod adresem: https://prowly.com/pl/polityka-prywatnosci). 
Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem Twoje urządzenie, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej przeglądarki lub zachowanie informacji o jej ustawieniach. 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Rejestrują one informacje na temat Twojej aktywności na Stronie, w tym dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Obejmują one w szczególności takie dane jak: kliknięcia na Stronie, odwiedziny na Stronie (głównej i podstronach), data założenia konta na Stronie czy też dane dotyczące korzystania z określonych usług na Stronie.  
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:  
dostosowania zawartości Strony do Twojej preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony; badania zachowań użytkowników Strony w celu optymalizacji jej funkcjonalności. 
 
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania ; takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu Strony np. w zakresie wybranego języka lub regionu; takie, które umożliwiają dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań (reklamowe pliki cookies). 
 
Gdy wchodzisz na naszą stronę, poprosimy Cię o akceptację wszystkich plików cookie lub skonfigurowanie ich zgodnie ze swoimi preferencjami poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Banerze Cookies. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane wcześniej ustawienia na Banerze Cookies dostępnym na każdej stronie w lewym dolnym rogu ekranu. 
 
Aktualizacje Polityki prywatności  
Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na Stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.  

Jak się z nami skontaktować?  
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres daneosobowe@molecularww.com lub pisemnie na adres Molecular Worldwide sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa. 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach korzystania ze strony internetowej MOLECULARCREATIVE.pl / oraz http://press.molecularcreative.pl/ (dalej łącznie jako „Serwis”). 
Administratorem Serwisu jest Molecular Worldwide Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c, 01-531 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125186, NIP 526-02-15-071, REGON 010599822 („Administrator”).  
Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest dokonywanie czynności niezgodnych z prawem lub Regulaminem, w tym takich, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby do niego dostęp bądź stanowiły naruszenie praw Administratora lub osób trzecich.  
Materiały dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a prawami własności intelektualnej w stosunku do nich dysponuje Administrator bądź inne podmioty. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wykorzystywanie materiałów dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody uprawnionych jest zabronione.  
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było w pełni bezpieczne dla użytkowników, niemniej Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, m.in. ze względu na możliwość przejęcia kontroli nad stronami internetowymi przez osoby nieuprawnione, co może powodować zakłócenia w ich funkcjonowaniu.  
KORZYSTANIE Z SERWISU  
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest wykorzystanie przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari w aktualnie najnowszej wersji) oraz komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu.  
W Serwisie świadczona jest usługa dostępu do jego zawartości, w tym do treści, tekstów i multimediów. W Serwisie dostępnym pod adresem http:// press.molecularcreative.pl/ dostępna jest również możliwość zapisu na newsletter Administratora.  
Dostęp do Serwisu i świadczonej za jego pomocą usługi jest nieodpłatny.  
Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez użytkownika korzystania z Serwisu.  
Administrator informuje, że ze względu na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Serwisu za zgodą użytkownika, użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi, na mocy art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik może jednak w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej w ramach Serwisu, a umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca dostępu do Serwisu ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony, z chwilą opuszczenia Serwisu przez użytkownika.  
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresemhttp://press.molecularcreative.pl/ w tym zakresu i celów przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności Serwisu  
W Serwisie dostępnym pod adresem http://press.molecularcreative.pl stosowane są tzw. pliki cookies. Informacje na temat ich stosowania można znaleźć w Polityce prywatności Serwisu  
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem MOLECULARCREATIVE.pl, w tym zakresu i celów przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności Serwisu. 
W Serwisie dostępnym pod adresem MOLECULARCREATIVE.pl stosowane są tzw. pliki cookies. Informacje na temat ich stosowania można znaleźć w Polityce prywatności Serwisu. 
 
REKLAMACJE  
 
Pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać Administratorowi pocztą elektroniczną na adres info@molecularww.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika.  
W celu pozasądowego rozwiązywania sporów użytkownicy będący konsumentami mają prawo skorzystać z unijnej platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
W działalności Serwisu mogą występować przerwy, np. konserwacyjne, podczas których nie można z niego korzystać. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informować użytkowników poprzez dostępne środki, np. poprzez umieszczanie komunikatów.  
Korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawa polskiego, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.  
Regulamin jest udostępniony w Serwisie.  
Z ważnych przyczyn, zwłaszcza w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu albo zmian przepisów prawa, Regulamin może ulegać zmianom. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych użytkowników. Administrator publikuje nową treść Regulaminu w Serwisie.  

 

Powrót